Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Szybki kontakt!

Tel.  695 101 831
E-mail: sklep@hevo.pl 

NEGOCJUJ CENY!

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie konsumentów oraz osób fizycznych zawierających
umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że
umowa nie posiada dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1. Kupujący będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że umowa nie posiada dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez daną osobę
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem Sklepu ma prawo
odstąpić od umowy, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę
(RENATA DUBROWNIK ul. 20-GO STYCZNIA 145K, 95-200 Pabianice, adres e-mail: sklep@hevo.pl)
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie
www.hevo.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca
Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w
związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru
lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
7. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia,
w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli
towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być kompletny tj. wraz z pełnym
wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część w należyty sposób zapakowany i
zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był
opakowany w trakcie transportu do Kupującego) i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne
opakowanie. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany
do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest
maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Kupującego.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.